نجوایی با امام زمان، حاج حسین خلج: ای که تویی آرام دلم

ای که تویی آرام دلمتشنه‌ی لطفت آب و گلم نرگس نرجس به کجایی به کجایی (۲) من زفراقت همچو نیمتو چو بهاری، من چو دیم تا به کجا از تو جدایی، تو جدایی نرگس نرجس به کجایی به کجایی ای روی تو ماهم، من دیده به راهم (۲)بر سر راه تو نشستم که ادامه مطلب…

یا ابن الحسن کجایی، من آمدم گدایی

یا ابن الحسن کجایی من آمدم گدایی (٢) مولا ما که لب تشنۀ دیدار توایم (٢) همه نادیده خریدار توایم نه خریدار، گرفتار توایم نه گرفتار که بیمار توایم یا ابن الحسن کجایی من آمدم گدایی (٢) خوش آن روزی که فردایش تو باشی خوش آن دردی که درمانش تو ادامه مطلب…