نجوایی با امام زمان – حاج حسین خلج
ای که تویی آرام دلمتشنه‌ی لطفت آب و گلم
نرگس نرجس به کجایی به کجایی (۲)
من زفراقت همچو نیمتو چو بهاری، من چو دیم 
تا به کجا از تو جدایی، تو جدایی نرگس نرجس به کجایی به کجایی
ای روی تو ماهم، من دیده به راهم (۲)بر سر راه تو نشستم که بیایی (۲)
ای یوسف زهرا! ای گمشده ما!جلوه نما تا که نمردم ز جدایی 
بر سر راهت بنشستم که بیاییای یوسف زهرا! ای گمشده ما! (۲)
بر سر راهت بنشستم که بیایی
ای که مسیحایی نفسی!من که ندارم جز تو کسی 
من به تو مشغول و تو مشغول که هستی؟
ای که به اشک و زمزمه‌ایقتلگهی یا علقمه‌ای؟
یا که در آن گوشه‌ی شش گوشه نشستی؟ (۲)
من ز پا نشستم، من دل به تو بستمیوسف زهرا! سر بازار تو هستم
ای لاله‌ی خوشبو! ای سلسله گیسو! من به خدا عاشق دیدار تو هستم (۲)
 شیعه‌ی مهجور تو منموصله‌ی ناجور تو منم (۲)
غرق بلایم من و هستی تو سفینه
ای که امید ما همه‌ایای که عزیز فاطمه‌ای 
دیده به راه تو بود شهر مدینه
ای ماه یگانه، تو آگهی یا نه مادرت افتاده به پشت در خانه (۲)
ای تو آرزویم، من با تو بگویم شعله آتش زده از خانه زبانه (۲)
ای یوسف زهرا! ای گمشده ما! (۲)برسر راه تو نشستم که بیایی