تشرف شخصی غیر ایرانی و مثال قالی کاشان

آقای سید محمدتقی مدرسی داستان زیر را از تشرف شخصی غیر ایرانی و بخشی از گفتگوی ایشان با امام زمان را بر منبری نقل کردند. حضرت جواب مطلبی را با داستانی تمثیلی در مورد قالی کاشان دادند. فایل ویدیویی از این منبر موجود است. در ادامه نقل ایشان را با ادامه مطلب…