افسوس که عمری پی اغیار دویدیم — شعر

شعر زیر ظاهرا از میرزا علی‌اکبر نوقانی است: افسوس که عمری پی اغیار دویدیماز یار بماندیم و به مقصد نرسیدیمسرمایه ز کف رفت و تجارت ننمودیمجز حسرت و اندوه متاعی نخریدیمما تشنه‌لب اندر لب دریا متحیرآبی به جز از خون دل خود نچشیدیمای بسته به زنجیر تو دل‌های محبانرحمی که ادامه مطلب…

روستای ورده

حسین ساوجبلاغی، جنگ ایران و روس و عاشورا — نقل آقای وحید

در زمان ورود روس ها به ایران، قبل از آمدن رضا خان، دکتر شیخ حسن خان با سربازی روبرو می شود که به سربازهای عادی نمی ماند. در نهایت چیزی در مورد عنایت امام عصر به عاشورا متوجه می شود.