افسوس که عمری پی اغیار دویدیم — شعر

شعر زیر ظاهرا از میرزا علی اکبر نوقانی است: افسوس که عمری پی اغیار دویدیم ~ از یار بماندیم و به مقصد نرسیدیم سرمایه ز کف رفت و تجارت ننمودیم ~ جز حسرت و اندوه متاعی نخریدیم ما تشنه لب اندر لب دریا متحیر ~ آبی به جز از خون دل ادامه مطلب…

روستای ورده

حسین ساوجبلاغی، جنگ ایران و روس و عاشورا — نقل آقای وحید

در زمان ورود روس ها به ایران، قبل از آمدن رضا خان، دکتر شیخ حسن خان با سربازی روبرو می شود که به سربازهای عادی نمی ماند. در نهایت چیزی در مورد عنایت امام عصر به عاشورا متوجه می شود.