نمایی از مسجد سهله

آخوند ملا حسینقلی همدانی و وعده سیدعلی شوشتری

در مورد تشرف ملا حسینقلی همدانی داستانی است که ما آن را به دو نقل یکی از آقای شبیری زنجانی و دیگر از آقای ریشهری از قول آخوند ملاعلی معصومی همدانی میاوریم. نقل آقای شبیری زنجانی آقای شبیری زنجانی در کتاب جرعه‌ای از دریا چنین می‌نویسد: از آخوند ملا حسینقلی ادامه مطلب…