ساحل دریای عمان

عطّار بصراوی، مرد صابونی، ردوه فانه رجل صابونی

شیخ محمود عراقی در کتاب دارالسلام خود داستان شخصی صابون‌فروش را نقل کرده است که به مرز تشرف به محضر امام زمان رسید اما به دلیلی از رسیدن به مقصود باز ماند. جمله «ردوه فانه رجل صابونی» در این داستان آمده است