اجازه اجتهاد به شیخ انصاری

در کتاب گنجینه دانشمندان (۸:۳۹۲) داستانی نقل شده از اجازه اجتهاد دادن امام زمان به شیخ انصاری. مرحوم شریف رازی صاحب کتاب چنین می‌نویسد (با کمی ویرایش): تردید شیخ انصاری در قبول مرجعیت از بعضى نقاط‍‌ شنیدم که مردم بعد از فوت مرحوم حاج شیخ محمد حسن صاحب جواهر، به ادامه مطلب…