جوان طلبه و مداومت بر تلاوت قرآن — احتمالا شاگرد سید مرتضی کشمیری

از استاد شیخ حسنعلی نخودکی (احتمالا سید مرتضی کشمیری) نقل می‌کنند که شاگردی داشت که درس را رها کرد و به قرآن خواندن در بیابان روی آورد. مداومت بر تلاوت قرآن در نهایت او را به ولی عصر می‌رساند.