روایت علی بن عاصم در ذکر اسماء ائمه و دعاهای ایشان

قطب راوندی روایتی را امام جواد و در نهایت از امام حسین نقل می‌کند که حضرت بر رسول خدا وارد شد و ایشان به امام حسین خوش‌آمد گفتند به عنوان زینت آسمانها و زمین. سپس ذکری از ائمه و دعاهای خاص ایشان می‌رود.