یا ابن الحسن کجایی، من آمدم گدایی

یا ابن الحسن کجایی من آمدم گدایی (٢) مولا ما که لب تشنۀ دیدار توایم (٢) همه نادیده خریدار توایم نه خریدار، گرفتار توایم نه گرفتار که بیمار توایم یا ابن الحسن کجایی من آمدم گدایی (٢) خوش آن روزی که فردایش تو باشی خوش آن دردی که درمانش تو ادامه مطلب…