برخی از منابع که در نقل تشرفات به کار گرفته شده به شرح زیر است:

نکاتی در مورد کتاب عبقری

بخشی از تشرفات را مرحوم نهاوندی در جلد ۲ کتاب، عبقریه ۱۰، ذیل عنوان معجزات حضرت ولی عصر آورده است. عنوان این بخش چنین است: اشارة فیها فرح و استبشار فی معاجز المنقولة عن مستدرک البحار.

این بخش شامل ۷۰ مسکه، هر یک مربوط به یک تشرف، است. مرحوم نهاوندی می‌نویسد که داستانهای این بخش را از مستدرکات بحار، که میزا محمد عسکری تهرانی در حال تالیف آن است، نقل می‌کند.